-->

75+ पेड़ों के नाम संस्कृत में - Trees Name in Sanskrit - GroupExam

पेड़ों के नाम संस्कृत में - Trees Name in Sanskrit


पेड़ (Tree) – वृक्षः, तरुः
बांस (Bamboo) – वेतसः
बरगद का पेड़ (Banyan Tree) – वटः, पर्कटी
खजूर का पेड़ (Palm Tree) – तालः
खजूर (Date Palm) – खर्जूरम्
देवदार (Pine) देवदारुः, देववृक्ष:
अशोक (Saraca Asoca) – अशोक:
पीपल (Ficus Religiosa) – अश्वत्थः
अंजीर (Fig) – अंजीर:
अनार (Pomegranate) – दाडिमम्
मुसम्मी – मातुलुंग:
सेव (Apple) – सेवम्
Sycamore Fig – पनसः
कमीने सागौन (Bastard Teak) – किंशुकः
मदार (Madar) – अर्कवृक्ष
गूलर – उदुम्बरम्
Smooth – करञ्जः
अंगूर का पेड़ – द्राक्षा, मृद्वीका वृक्ष:
बबूल (Acacia) – कण्टकवृक्ष, कोकरः
इमली (Tamarind) – अम्लिका, तिंतिडी
अखरोट – अक्षोट:
अर्जुन – अर्जुन
रेड़ – एरण्ड:
अलुवा Aluva मधुकः
सेमर – शाल्मलि:
आम – आम्रम्
आबनूस – तमाल:
संतरा – नारंगम्
साल का वृक्ष – सालः
कटहल – पनसः
अनानास – अनानासम्
खैर – खदिरः
केला – कदली
अमरूद – बीजपूर: वृक्ष:
मोलसरी – बकुलः
चमेली – मालती
कल्पवृक्ष – कल्पवृक्ष:
पान – ताम्बूलम्
आँवला – आमलकी, आमलक: वृक्ष:
आक – अर्क
गुलाब – पाटलम्
रीठा – फानिलः
मेहंदी – मेन्धिका
कनेर – कर्णिकारः
चम्पा – चम्पकः
लीची – लीचिका
करौंदा – करमर्दक:
आबनूस – तमाल
केवड़ा – केतकी
कुन्द – कुन्दम्
चिरचिरी – अपामार्गः
कदम्ब – कदम्बः
तुलसी – तुलसिका
शरीफा – सीताफलवृक्ष:
चीड़ – भद्रदारु
नारियल – नारिकेल:
बेल – बिल्वः
महुआ – मधूकः
धतूरा – धत्तूरः
जामुन – जम्बुः
नीम – नीम्बः, निम्बवृक्ष:
नींबू – जम्बीरम्
नासपाती – अमृतफलवृक्ष:
हरसिंगार – शेफालिका
पाकड़ – पर्कटीवृक्षः
ताड़ – तालः, तालवृक्ष:
जूही – यूथिका
ढाक – किंशुकः
पपीता – मधुकर्कटीवृक्ष:
नेवारी – नवमालिक
बेला – मल्लिका
शीशम – शिंशपा
चंदन – चंदनम्
चाय – चायम्
पारिजात – पारिजात:

-💕-:यह भी पढ़ें :--💕

Post a Comment