हिन्दी व्याकरण : विलोम शब्द (विपरीतार्थक शब्द),


किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा अर्थ वाला होता है। दूसरे शब्दो में एक - दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। अत: विलोम का अर्थ है - उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला ।


उदाहरण  - प्रमुख शब्दों के विलोम शब्द


शब्द - विलोम

दिन - रात
अच्छा - बुरा
राजा - रंक या रानी या प्रजा
बालक - वृद्ध / बालिका
स्त्री - पुरुष
कृतज्ञ - कृतघ्न
अंकुश - निरंकुश
अकाल - सुकाल
अक्रुर  -क्रुर
अकलुष - कलुष
अग्राह्य - ग्राह्य
अग्रज - अनुज
अगला - पिछला
अग्रिम - अन्तिम
अचल - चल
अजल -निर्जल
वृष्टि - अनावृष्टि          
अनंत - अंत
अति -अल्प
अथ - इति
अतुकान्त - तुकान्त
अतिवृष्टि - अनावृष्टि
अनाहूत - आहुत
अनुकूल - प्रतिकूल
अनुरक्ति -विरक्ति
अनित्य - नित्य
अनुलोम- - विलोम
अनभिज्ञ- - भिज्ञ
अभिज्ञ - अनभिज्ञ
अमृत, - अमि, (अमिय)
विष - जहर
अर्पण - ग्रह्र्ण
अपेक्षा- - उपेक्षा
अर्वाचीन - प्राचीन
अपकार - उपकार
अवलम्ब - निरालम्ब
अल्प - अधिक
अधम - उत्तम
अवनत - उन्नत
अन्तरंग - बहिरंग 
अनाथ - सनाथ
अथ - इति
आदर -अनादर
अदेय -देय
अन्तरंग- -बहिरंग
अंतर -बाह्य
अंशतः -पूर्णतः
अल्पकालीन -दीर्घकालीन
अल्पज्ञ - बहुज्ञ
अपेक्षित - अनपेक्षित
अधुनातन -पुरातन 
अस्पृश्य- - स्पृश्य
स्वीकार - अस्वीकार
अवनि, - पृथ्वी
भू, -अम्बर
आकाश - नभ
अधर्म - सध्दर्म
अदोष - सदोष
अल्पायु - दीर्घायु
अभ्यस्त - अनभ्यस्त
अनुरक्त - विरक्त
अमर - मर्त्य 
अतल - वितल
अवर - प्रव
अमावस्या - प्रूर्णिमा
असली - नकली
अरूचि - सुरूचि
अज्ञ - विज्ञ
अपकार - उपकार
अनागत - आगत
अनिष्ट - इष्ट 
अस्त - उदय 
अस्ताचल - उदयाचल 
अनातुर - आतुर 
अनैतिहासिक - ऐतिहासिक 
अपचार - उपचार 
अवरोह - आरोह 
अनुर्तीण - उर्तीण
रात - दिन
अमृत - विष
अथ - इति
अन्धकार - प्रकाश
अल्पायु - दीर्घायु
इच्छा - अनिच्छ।
उत्कर्ष - अपकर्ष
अनुराग - विराग
आदि - अंत
आगामी - गत
उत्थान - पतन
आग्रह - दुराग्रह
एकता - अनेकता
अनुज - अग्रज
आकर्षण - विकर्षण
उद्यमी - आलसी
अधिक - न्यून
आदान - प्रदान
उर्वर - ऊसर
एक - अनेक
आलस्य - स्फूर्ति
अर्थ - अनर्थ
उधार - नगद
उत्कृष्ट - निकृष्ट
उत्तम - अधम
आदर्श - यथार्थ
आय - व्यय
स्वाधीन - पराधीन
आहार - निराहार
दाता - याचक
खेद - प्रसन्नता
गुप्त - प्रकट
प्रत्यक्ष - परोक्ष
घृणा - प्रेम
सजीव - निर्जीव
सुगंध - दुर्गन्ध
मौखिक - लिखित
संक्षेप - विस्तार
घात - प्रतिघात
निंदा - स्तुति
मितव्यय - अपव्यय
सरस - नीरस
सौभाग्य - दुर्भाग्य
मोक्ष - बंधन
कृतज्ञ - कृतघ्न
क्रय - विक्रय
दुर्लभ - सुलभ
निरक्षर - साक्षर
नूतन - पुरातन
बंधन - मुक्ति
ठोस - तरल
यश - अपयश
सगुण - निर्गुण
मूक - वाचाल
रुग्ण - स्वस्थ
रक्षक - भक्षक
वरदान - अभिशाप
शुष्क - आर्द्र
हर्ष - शोक
क्षणिक - शाश्वत
विधि - निषेध
विधवा - सधवा
शयन - जागरण
शीत - उष्ण
सक्रिय - निष्क्रय
सफल - असफल
सज्जन - दुर्जन
शुभ - अशुभ

संतोष - असंतोष
अमृत- विषअथ- इतिअन्धकार- प्रकाशअल्पायु- दीर्घायुअनुराग- विरागअनुज- अग्रजअधिक- न्यूनअर्थ- अनर्थअतिवृष्टि- अनावृष्टिअनुपस्थिति- उपस्थितिअज्ञान- ज्ञानअनुकूल- प्रतिकूलअभिज्ञ- अनभिज्ञअल्प- अधिकअनिवार्य- वैकल्पिकअगम- सुगमअभिमान- नम्रताअनुग्रह- विग्रहअपमान- सम्मानअरुचि- रुचिअर्वाचीन- प्राचीनअवनति- उन्नतिअवनी- अंबरअच्छा- बुराअच्छाई- बुराईअमीर- ग़रीबअंधेरा- उजालाअर्जित- अनर्जितअंत- प्रारंभ

अंतिम- प्रारंभिकअनजान- जाना-पहचानाआदि- अंतआगामी- गतआग्रह- दुराग्रहआकर्षण- विकर्षणआदान- प्रदानआलस्य- स्फूर्तिआदर्श- यथार्थआय- व्ययआहार- निराहारआविर्भाव- तिरोभावआमिष- निरामिषआर्द्र- शुष्कआज़ादी- ग़ुलामीआकाश- पातालआशा- निराशाआश्रित- निराश्रित
आरंभ- अंत

आदर- अनादरआयात- निर्यातआर्य- अनार्यआदि- अनादिआस्तिक- नास्तिकआवश्यक- अनावश्यकआनंद- शोकआधुनिक- प्राचीनआना- जानाआलस्य- फुर्तीआध्यात्मिक- भौतिकइच्छा- अनिच्छाइष्ट- अनिष्टइच्छित- अनिच्छितइहलोक- परलोकउत्कर्ष- अपकर्षउत्थान- पतनउद्यमी- आलसीउर्वर- ऊसरउधार- नक़दउपस्थित- अनुपस्थितउत्कृष्ट- निकृष्टउपजाऊ- बंजरउदय- अस्त

उपकार- अपकारउदार- अनुदारउत्तीर्ण- अनुत्तीर्णउत्तर- दक्षिणऊंचा- नीचाउन्नति- अवनतिउचित- अनुचितउत्तरार्द्ध- पूर्वार्द्धएकता- अनेकताएक- अनेकऐसा- वैसाऔपचारिक- अनौपचारिककृतज्ञ- कृतघ्नक्रय- विक्रयकमाना- खर्च करनाक्रूर- दयालुकच्चा- पक्काकटु- मधुरक्रिया- प्रतिक्रियाकड़वा- मीठाक्रुद्ध- शान्तकर्म- निष्कर्मकठिनाई- सरलताकभी-कभी- अक्सरकठिन- सरलकेंद्रित- विकेंद्रितक़रीबी- दूर केकम- अधिकखेद- प्रसन्नताखिलना- मुरझानाखुशी- दु:खख़रीददार- विक्रेताख़रीद- बिक्रीख़रीदना- बेचना


गर्म- ठंडा

गन्दा- साफ़गहरा- उथलाग़रीब- अमीरगुण- दोष, अवगुणग़लत- सहीघृणा- प्रेम
घात- प्रतिघातघर- बाहरघाटा- फ़ायदाचर- अचरचौड़ी- संकरी, तंगछोटा- बड़ाछूत- अछूतजन्म- मृत्युजल्दी- देरीजीवन- मरणजल- थलजड़- चेतनजटिल- सरसझूठ- सचठोस- तरलडरपोक- निड़रतुच्छ- महानतकलीफ़- आरामतपन- ठंडकदुर्लभ- सुलभदाता- याचकदिन- रातदेव- दानवदुराचारी- सदाचारीदयालु- निर्दयीदेशी- परदेशीधीरे- तेज़धनी- ग़रीब, निर्धनधर्म- अधर्मधूप- छाँवधीर- अधीरन्याय- अन्याय

निजी- सार्वजनिकनक़द- उधारनियमित- अनियमितनिश्चित- अनिश्चितनिरक्षर- साक्षरनूतन- पुरातननिंदा- स्तुतिनिर्दोष- र्दोषनीचा- ऊंचानकली- असलीनिर्माण- विनाश
निकट- दूर

प्यार- घृणाप्रत्यक्ष- परोक्षपतला- मोटापाप- पुण्यपतिव्रता- कुलटाप्रलय- सृष्टिपवित्र- अपवित्रप्रश्न- उत्तरपूर्ण- अपूर्णप्रेम- घृणापरतंत्र- स्वतंत्रप्राचीन- नवीन / नयापक्ष- निष्पक्षप्राकृतिक- अप्राकृतिकप्रसन्न- अप्रसन्नप्रभावित- अप्रभावितपोषण- कुपोषणपरिचित- अपरिचितप्रवेश- निकासपदोन्नति- पदावनतिप्रतिकूल- अनुकूलप्रारंभ- अंतपसंद- नापसंदबंधन- मुक्तिबुद्धिमता- मूर्खताबासी- ताजाबाढ़- सूखाबुराई- भलाईभूलना- याद करनाभाव- अभावमूक- वाचाल

मितव्यय- अपव्ययमोक्ष- बंधनमौखिक- लिखितमानवता- दानवतामहात्मा- दुरात्मामान- अपमानमधुर- कटुमित्र- शत्रु
मिथ्या- सत्यमंगल- अमंगलमहंगा- सस्तामेहनती- आलसी / कामचोरमृत्यु- जन्ममंजूर- नामंजूरमुमकिन- नामुमकिनयश- अपयश

युद्ध- शांतियोग्य- अयोग्यरात- दिनरुग्ण- स्वस्थरक्षक- भक्षकराग- द्वेषरात्रि- दिवसराजा- रंकरुचि- अरुचिरोज़गार- बेरोज़गालाभ- हानिव्यवस्था- अव्यवस्थाव्यावहारिक- अव्यावहारिकविधि- निषेधविधवा- सधवावरदान- अभिशापविनम्रता- घमंडविजय- पराजयवसंत- पतझड़विरोध- समर्थनविशुद्ध- दूषितविषम- समविद्वान- मूर्खविश्वास- अविश्वासविकसित- अविकसितविशिष्ट- सामान्य / साधारणविश्वनीय- अविश्वनीयविस्तृत- संक्षिप्तविकास- ह्रासश्वेत- श्यामशयन- जागरणशीत- उष्णशुभ- अशुभशुष्क- आर्द्र

शोर- शांन्तिश्रम- विश्रामश्रोता- वक्तास्वतंत्र- परतंत्रस्वस्थ- अस्वस्थस्वीकृत- अस्वीकृतस्वदेश- विदेशस्वर्ग- नरकस्तुति- निंदास्वाधीन- पराधीनस्वतंत्रता- दासतास्वीकार- अस्वीकारस्थाई- अस्थायीसजीव- निर्जीवसुगंध- दुर्गन्धसंक्षेप- विस्तारसरस- नीरससौभाग्य- दुर्भाग्यसगुण- निर्गुणसक्रिय- निष्क्रयसफल- असफलसज्जन- दुर्जनसंतोष- असंतोषसुखान्त- दुखांत
सच- झूठ
सुन्दर- बदसूरत, कुरूप
साक्षर- निरक्षर
साधु- असाधु
सुपुत्र- कुपुत्र
सुर- असुर
सुमति- कुमति
साकार- निराकार
सुजन- दुर्जन
सम्मान- अपमान, अनादर
सुबह- शाम
सूर्योदय- सूर्यास्त
सरकारी- ग़ैरसरकारी
सुविधा- असुविधा
सस्ता- महंगा


सक्षम- अक्षम
सुरक्षित- असुरक्षित
संभव- असंभव
संतुलित- असंतुलित
संतुलन- असंतुलन
सावधानी- असावधानी
सघन- विरल
सहायक- बाधक
सहमत- असहमत
सुख- दुख
सहयोग- असहयोग
सहमति- असहमति
समापन- उद्घाटन
सर्दी- गर्मी
हर्ष- शोक
हित- अहित
हिंसा- अहिंसा
हार- जीत
हानि- लाभ
क्षणिक- शाश्वत
ज्ञान- अज्ञान


Related Post